Regulamin korzystania z serwisu Passport Photo Online oraz PhotoAiD bezpłatne zdjęcia

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD ("Serwisy") dla osób wykonujących bezpłatne zdjęcia w wersji cyfrowej dostępne w Serwisach.
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę PhotoAiD sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000434676, NIP 7831692257, REGON 302228040 ("Organizator").
 3. Regulamin ma zastosowanie do akcji, wydarzeń lub przedsięwzięć organizowanych przez PhotoAiD sp. z o.o., podczas których można wykonać bezpłatne zdjęcie, w szczególności zdjęcie do dowodu osobistego, zdjęcie do CV, zdjęcie do dyplomu.
 4. Uczestnikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca Serwisów przez przeglądarkę internetową Organizatora wykonująca bezpłatne zdjęcie w wersji cyfrowej dostępne w Serwisach ("Uczestnik").
 5. Organizator umożliwia Uczestnikowi wykonanie, i pobranie bezpłatnie zdjęcia w wersji cyfrowej dostępnego w Serwisach (odpowiednio "Nabycie Zdjęcia" oraz "Zdjęcie").

§ 2. Zasady korzystania przez Uczestników

 1. Uprawnionym do wykonania i pobrania Zdjęcia jest osoba dorosła. W związku z tym Organizator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do weryfikowania w Serwisach własnego zdjęcia.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 4. W celu korzystania z Serwisów niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies.

§ 3. Uprawnienia i odpowiedzialność Organizatora

 1. O rodzaju zdjęć, które dostępne są bezpłatnie w Serwisach decyduje Organizator.
 2. O okresach dostępności bezpłatnych zdjęć decyduje Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zdjęcia, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane lub przesyłane do Serwisów przez Uczestników.

§ 4. Nabycie Zdjęcia przez Uczestnika - umowa o świadczenie bezpłatnej usługi

 1. Nabycie Zdjęcia przez Uczestnika - zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi między Uczestnikiem a Organizatorem nie może nastąpić bez akceptacji niniejszego Regulaminu w Serwisach.
 2. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości Nabycia Zdjęcia. Organizator może odmówić wykonania i pobrania Zdjęcia na rzecz danego Uczestnika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu.

§ 5. Pomoc techniczna

 1. Uczestnik może kierować wszelkie pytania związane z Nabywaniem Zdjęcia objętego niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: NjkjT0xTVydXSFpaV1ZZW3JXT1ZbVnNWVVNQVUw=.
 2. W temacie wiadomości Uczestnik zobowiązuje się umieścić "Bezpłatne Zdjęcie" wraz z rodzajem zdjęcia.

§ 6. Dane osobowe

 1. Zakres gromadzenia, ujawniania oraz wykorzystania danych osobowych wraz z przysługującymi prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://passport-photo.online/pl/prywatnosc-free oraz https://photoaid.com/pl/prywatnosc-free.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każde Nabycie Zdjęcia wykonane przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonania Nabycia Zdjęcia przez Uczestnika. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.