Fotografi për dokumente zyrtare

Dokumentet zyrtare janë dokumente që konfirmojnë identitetin e mbajtësit. Lista e dokumenteve të tilla vendoset dhe rregullohet me ligj. Është interesante që dokumentet zyrtare nuk mund të jenë vetëm një kartë identiteti ose një pasaportë, por gjithashtu p.sh. një ID ushtarake ose një licencë për armë zjarri. Ajo që lidh të gjitha këto dokumente është një foto që duhet të jetë e lidhur përgjithmonë me dokumentin. Dispozitat e institucioneve individuale dhe akteve specifikojnë kërkesat për këto fotografi. Kërkesat aktuale për fotot për dokumentet zyrtare dhe lista e dokumenteve mund të gjenden në fund të faqes.

Madhësitë dhe kërkesat për fotot për dokumentet zyrtare

Dokumentet zyrtare themelore dhe më të zakonshme që konfirmojnë identitetin tuaj në Shqipëri janë pasaporta juaj, karta e identitetit dhe patenta e shoferit. Përveç këtyre, identiteti juaj mund të konfirmohet edhe nga: certifikata e lindjes, leja e qëndrimit, viza etj.

Më poshtë janë kërkesat për foto , të cilat duhet të merren parasysh gjatë përgatitjes së dokumenteve të renditura më sipër. Le të fillojmë me foton e kartës ID dhe pasaportën tuaj , sepse ato janë praktikisht të njëjtat. Të dy fotot janë të ashtuquajtura foto biometrike, d.m.th ato që mundësojnë identifikimin biometrik të pronarit të tyre. Këto fotografi kanë madhësi 40 x 50 cm, ato tregojnë vetëm fytyrën e personit të fotografuar (me shpatullat e sipërme të dukshme), duke parë drejt. Sfondi i fotografisë duhet të jetë i ndritshëm dhe neutral, dhe fytyra e subjektit nuk duhet të pengohet. Fytyra në foto duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë të barabartë dhe e dukshme plotësisht. Fotoja duhet të jetë me cilësi të mirë dhe e azhurnuar, d.m.th. e bërë jo më herët se 6 muaj para datës së paraqitjes së aplikimit për një dokument zyrtar të identitetit.

Dokumentet