Zielona karta USA dla dziecka – co warto wiedzieć, ubiegając się o nią?

Zielona karta dla dziecka

Zielona karta USA dla dziecka jest dokumentem, którego zdobycie wiąże się ze skomplikowanym procesem. Istnieje wiele aspektów mogących różnić się w zależności od sytuacji, w której dana osoba się znajduje. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej!

Przepisy US Citizenship and Immigration Services (USCIS) definiują dziecko jako:

 1. Genetyczne potomstwo urodzone w związku małżeńskim.
 2. Genetyczne potomstwo urodzone poza związkiem małżeńskim.
 3. Potomstwo, które zostało stworzone przy pomocy jednej z form wspomaganego rozrodu, na przykład metody in vitro.
 4. Pasierb/pasierbica – pod warunkiem, że związek z rodzicem przyrodnim rozpoczął się przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia.
 5. Dziecko, które zostało adoptowane.

Przepisy stanowią, że każde dziecko osoby będącej obywatelem USA lub posiadającej zezwolenie na pobyt stały, które nie ukończyło 21 lat oraz spełnia minimalne wymagania, może złożyć do Urzędu Imigracyjnego (USCIS) wniosek o otrzymanie zielonej karty. W zależności od indywidualnej sytuacji danej rodziny istnieje jednak wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Uzyskanie zielonej karty przez pełnoletnie dzieci także jest możliwe (zarówno w przypadku kiedy weszły w związek małżeński jak i kiedy tego nie zrobiły) – jednak w tym przypadku może to potrwać dłużej. Celem tego artykułu jest przybliżenie wspomnianego procesu oraz wskazanie czego będziesz potrzebować, aby odpowiednio przygotować wniosek o zieloną kartę dla Twojego dziecka.

Proces ubiegania się o zieloną kartę USA dla dziecka

Czas oczekiwania na zieloną kartę USA dla dziecka może się różnić w zależności od jego indywidualnej sytuacji oraz wieku. Poniżej wymieniono najważniejsze przykłady:

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dzieci (poniżej 21 roku życia) obywateli USA 

Szacowany czas trwania całego procesu: około 10-13 miesięcy

Dodatkowe informacje: Rząd USA nie ogranicza liczby zielonych kart przyznawanych w tej kategorii, co oznacza, że proces trwa bardzo krótko.

Dzieci (poniżej 21 roku życia) osób posiadających zezwolenie na pobyt stały 

Szacowany czas trwania całego procesu: około 23-28 miesięcy

Dodatkowe informacje: W tym przypadku okres oczekiwania następuje po wypełnieniu i złożeniu formularza I-130. Proces ten może trwać około 3 lat, ale zielona karta będzie dostępna po około 2 latach. Czas oczekiwanie dla obywateli Meksyku, Filipin, Indii i Chin jest dłuższy.

Nie pozostające w związku małżeńskim dorosłe dzieci (powyżej 21 roku życia) obywateli USA

Szacowany czas trwania całego procesu: około 7-8 lat

Dodatkowe informacje: W przypadku obywateli Filipin lub Meksyku, proces ten trwa znacznie dłużej. Filipiny: 10+ lat. Meksyk: 20+ lat.

Nie pozostające w związku małżeńskim dorosłe (powyżej 21 roku życia) dzieci osób posiadających pozwolenie na pobyt stały w USA

Szacowany czas trwania całego procesu: około 8-9 lat

Dodatkowe informacje: W przypadku obywateli Filipin lub Meksyku, proces ten trwa znacznie dłużej. Filipiny: 10+ lat. Meksyk: 20+ lat.

Pozostające w związku małżeńskim dorosłe dzieci obywateli USA 

Szacowany czas trwania całego procesu: około 13-14 lat

Dodatkowe informacje: W przypadku obywateli Filipin i Meksyku proces może trwać 22 lata lub dłużej.

Ogólnie rzecz biorąc, sam proces jest stosunkowo jednorodny. Ubiegając się o zieloną kartę USA dla dziecka, należy najpierw złożyć formularz wizowy w jego imieniu. W ten sposób stajesz się sponsorem jego wizy imigracyjnej oraz, co za tym idzie, wniosku o zieloną kartę. Może wydawać się to skomplikowane, jednak konieczność przygotowania standardowych dokumentów jest nieodłączną częścią ubiegania się o tego typu pozwolenia.

Na samym początku rodzic lub inny członek rodziny powinien wypełnić petycję  I-130 (Petition for Alien Relative) oraz wysłać ją do odpowiedniego Biura Urzędu Imigracyjnego (USCIS), pamiętając o wymaganych opłatach. Należy również przesłać dokumenty potwierdzające, że rodzic jest obywatelem USA lub posiada pozwolenie na pobyt stały w kraju – pozwoli to ocenić, czy dana osoba kwalifikuje się do sponsorowania dziecka w procesie ubiegania się o zieloną kartę. Wymagane jest również przedstawienie dowodów relacji z dzieckiem – w tym przypadku potrzebne dokumenty mogą się różnić w zależności od typu wspomnianej relacji. Matka dziecka będzie potrzebowała jedynie aktu urodzenia, natomiast małżonek matki – aktu urodzenia i dowodu pokrewieństwa z matką, np. aktu małżeństwa lub dokumentów rozwodowych.

Po rozpatrzeniu petycji (co niestety może potrwać miesiące, a nawet lata) będziesz mógł sprawdzić status pierwszeństwa twojego wniosku. Określa on miejsce na liście oczekujących i dotyczy jedynie grup, dla których dostępna jest ograniczona liczba zielonych kart USA. Następnie należy wypełnić oraz wysłać do USCIS odpowiednie formularze (jednym z nich może być formularz I-485 (lub formularz DS-260 jeśli nie przebywasz na terenie USA), a także formularze I-864 oraz I-944). Po 2-3 tygodniach otrzymasz zawiadomienie o przyjęciu wniosku zawierające informacje na temat twojej rozmowy biometrycznej. Korzystając z „Case Status Online” na stronie internetowej USCIS lub kontaktując się z konsulatem, będziesz mógł śledzić przebieg poszczególnych etapów rozpatrywania twojego wniosku.

Na tym etapie dziecko będzie musiało poddać się badaniu lekarskiemu, które wykonać będzie mógł jedynie lekarz zatwierdzony przez rząd. Jeśli mieszkasz obecnie w USA, konieczne będzie także pobranie twoich danych biometrycznych. Należy również pamiętać o umówieniu się na rozmowę w lokalnym biurze USCIS lub (w niektórych przypadkach) w konsulacie USA. Pracownik prowadzący rozmowę zada ci serię pytań na podstawie twojego wniosku. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, otrzymasz list o jego akceptacji lub (jeśli przebywasz obecnie poza USA) wizę imigracyjną, która umożliwi Ci rozpoczęcie procesu imigracyjnego. Następnie w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy zielona karta USA zostanie ci dostarczona. Proces ten może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby – dlatego radzimy upewnić się, do której kategorii kwalifikujesz się Ty i twoje dziecko, aby uniknąć zbędnych komplikacji i opóźnień.

Jeśli chodzi o koszty, cały proces składania wniosku może wynieść 1760 USD dla mieszkańców USA i 1200 USD dla osób mieszkających poza USA. Obejmuje to koszt formularzy zgłoszeniowych, opłaty za rozpatrzenie wniosku imigracyjnego, opłaty rządowe, przetwarzanie danych przez służby państwowe oraz wizytę biometryczną. Nie obejmuje jednak kosztu badania lekarskiego, który różni się w zależności od usługodawcy.

Mimo wszystko należy wziąć pod uwagę także inne potencjalne koszty, w tym opłatę za przesyłkę, usługi tłumaczeniowe oraz koszty wykonania zdjęcia do zielonej karty. W przypadku tej ostatniej kwestii strona internetowa i aplikacja Passport-Photo.Online mogą okazać się niezwykle pomocne. Wystarczy zrobić sobie selfie, a my za rozsądną cenę zadbamy o to, aby zdjęcie spełniało wszystkie wymagania fotografii do zielonej karty USA.

POWIĄZANE ARTYKUŁY:

Korzyści posiadania zielonej karty

Zielona karta USA dla adoptowanego dziecka

Składając wniosek o zieloną kartę dla adoptowanego dziecka, należy przygotować dodatkową dokumentację. Tak jak w pozostałych przypadkach, wymagany jest dostęp do aktu urodzenia dziecka, ale potrzebne są także dokumenty adopcyjne i dowód sprawowania prawnej i fizycznej opieki nad dzieckiem od minimum dwóch lat, oraz tego, że dziecko zostało adoptowane w wieku poniżej 16 lat (lub 18 lat, jeśli ma rodzeństwo adoptowane przez tych samych rodziców). Poza tym proces ubiegania się o zieloną kartę dla adoptowanego dziecka przebiega w sposób opisany powyżej.

Zielona karta USA dla dziecka mieszkającego za granicą

W przypadku ubiegania się o zieloną kartę USA dla dzieci mieszkających za granicą po złożeniu wniosku o wizę imigracyjną należy złożyć w Krajowym Centrum Wizowym (NVC) także kilka dokumentów potwierdzających. Następnym krokiem jest przedstawienie dowodu, że dziecko: 

 • jest obywatelem danego kraju
 • przebywa w USA legalnie
 • przeszło badania lekarskie zatwierdzone przez rząd
 • nie było karane za przestępstwa kryminalne lub naruszenie przepisów imigracyjnych. 

Obowiązkowe jest również wypełnienie kwestionariusza DS-5540 Public Charge Questionnaire w celu oceny stanu majątkowego gospodarstwa domowego. Należy wykazać, że będąc w Ameryce, rodzic jest samowystarczalny zarówno pod względem finansowym, jak i w innych dziedzinach.

Zielona karta USA dla dziecka niepełnosprawnego umysłowo

Proces ubiegania się o zieloną kartę dla dziecka niepełnosprawnego umysłowo wygląda w większości tak, jak opisano powyżej. Istnieje jednak kilka dodatkowych kwestii, zwłaszcza odnośnie rozmowy z konsulem. Informacje o wszelkich zaburzeniach psychicznych dziecka zostaną ujawnione podczas badania lekarskiego i prawdopodobnie ich kwestia zostanie poruszona podczas rozmowy. Wymagane będzie również przedstawienie dowodów na to, że zaburzenia psychiczne nie będą objawiać się gwałtownym lub niebezpiecznym zachowaniem, ponieważ według prawa imigracyjnego USA zielona karta nie może zostać wydana w takich przypadkach.

Dowodem medycznym na to, że zaburzenie nie powoduje u dziecka przemocy, mogą być istniejące diagnozy lub prognozy, notatki lekarskie albo dokumenty świadczące o przebiegu leczenia łagodzącego skutki zaburzeń. Jeśli nie uda się znaleźć tego typu dokumentów, można ubiegać się o tak zwany „waiver” – każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, jednak istnieje szansa, że wspomniany dokument sprawi, że wniosek nie zostanie odrzucony. W tym celu należy przedstawić Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego raporty medyczne i/lub plany leczenia, które wykażą, że dziecko nie będzie w przyszłości stanowiło zagrożenia.

Oprócz informacji medycznych należy dostarczyć także dokumenty potwierdzające stan majątkowy. Niezwykle pomocne w całym procesie będzie jeśli wypełniając formularz I-864 (Affidavit of Support), rodzic zdoła udowodnić, że jest w stanie finansowo utrzymać dziecko. Należy pamiętać, że formularz jest wiążącą umową z rządem USA i że podpisanie go oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności prawnej za dziecko w sytuacji kiedy będzie ono potrzebowało pomocy państwa.

Wspomniane kwestie nie są proste, w związku z czym zalecamy ścisłą współpracę z lekarzami oraz prawnikiem imigracyjnym podczas całego procesu ubiegania się o zieloną kartę. Pomocne mogą okazać się internetowe porady imigracyjne oferowane przez niektóre prywatne organizacje.

Jak odnowić zieloną kartę USA dla dziecka?

Każda zielona karta traci ważność po 10 latach i musi zostać odnowiona. Należy odnowić ją także w przypadkach kiedy:

 • zostanie zniszczona, 
 • zostanie zgubiona 
 • okaże się, że przy jej wydawaniu został popełniony błąd
 • zamieszczone w karcie dane osobowe ulegną zmianie
 • wprowadzony zostanie nowy system kart

Ponadto wymagane jest, aby wszystkie dzieci posiadające zieloną kartę USA odnowili dokument po ukończeniu 14 roku życia. Jeśli dokona się tego w ciągu 30 dni od daty czternastych urodzin, należy uiścić opłatę biometryczną w wysokości 85 USD. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego terminu będzie wymagana także opłata za jego złożenie wynosząca 365 USD, co daje łączną kwotę 450 USD.

Aby odnowić zieloną kartę USA, trzeba wypełnić formularz I-90, będący wnioskiem o wydanie karty zastępczej. Wraz z formularzem należy przesłać swoją starą zieloną kartę jako dowód legalnego przebywania w kraju. Po dostarczeniu dokumentów wysłane zostanie potwierdzenie odbioru – będzie ono mogło być wykorzystywane jako dowód posiadania przez dziecko statusu stałego rezydenta USA podczas okresu oczekiwania na odnowienie zielonej karty. 

Zielona karta USA dla rodziców – czy dzieci mogą być sponsorami?

Dzieci pragnące zostać sponsorem swoich rodziców w procesie ubiegania się o zieloną kartę USA muszą spełnić pewne wymagania. Konieczne jest, aby miały ukończone 21 lat oraz mogły zaświadczyć, że są w stanie finansowo utrzymać swoją rodzinę na poziomie przynajmniej 125% powyżej krajowej granicy ubóstwa. Należy także udowodnić, że rodzice naprawdę zamierzają mieszkać w Stanach Zjednoczonych – jeżeli wyjadą i zostaną poza krajem przez zbyt długi czas, istnieje ryzyko, że ich zielona karta straci ważność.

Zdjęcie dziecka przy udziale w loterii wizowej

Ubiegając się o zieloną kartę USA dla dziecka, należy dołączyć do wniosku jego cyfrową fotografię – może to być to zarówno plik cyfrowy jak i zeskanowany obraz. Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, zdjęcie dziecka ubiegającego się o zieloną kartę musi być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Powinno także odzwierciedlać obecny wygląd dziecka.

Rozmiar oraz wymagania odnośnie zdjęcia do zielonej karty USA

Zdjęcie do zielonej karty USA dla dziecka musi spełniać bardzo konkretne kryteria dotyczące rozmiaru i formatowania. Dzięki naszemu przewodnikowi dowiesz się jakiego zdjęcia potrzebujesz.

 • Wymiary zdjęcia zawsze powinny wynosić 2 × 2 cale, czyli 51 × 51 milimetrów.
 • Cyfrowe fotografie powinny mieć kwadratowe proporcje – wysokość i szerokość muszą być równe.
 • Dozwolony rozmiar plików cyfrowych wynosi od 600 × 600 pikseli (minimum) do 1200 × 1200 pikseli (maksimum).
 • Fotografia musi być kolorowa i mieć 24 bity na piksel.
 • Głowa i twarz (od czubka głowy do podbródka) powinny zajmować od 50% do 69% całkowitej wysokości zdjęcia.
 • Podobnie, linia oczu powinna znaleźć się pomiędzy 56 a 69% wysokości zdjęcia (mierząc od jego podstawy).
 • Należy upewnić się, że fotografia nie jest prześwietlona.
 • Tło musi być gładkie i białe.

Pozowanie do zdjęcia do zielonej karty USA

Znając już kwestie techniczne, należy również zastanowić się, w jaki sposób dzieci powinny pozować do zdjęcia. Oto wytyczne:

 • Należy stanąć twarzą do aparatu i patrzeć prosto przed siebie.
 • Nie powinno się przechylać głowy w żadną stronę.
 • Zachowany powinien zostać neutralny wyraz twarzy. W przypadku fotografowania niemowlęcia lub bardzo małego dziecka wskazane jest zrobienie zdjęcia, kiedy dziecko jest zrelaksowane i nie jest zmęczone.
 • Należy wybrać normalne ubranie, jakie dziecko nosi na co dzień — bez mundurków i innych zbyt ekstrawaganckich elementów. Dozwolone są ubrania religijne.
 • Nie powinno się zakładać okularów, słuchawek ani innych akcesoriów, które mogą zasłaniać twarz.
 • Należy upewnić się, że dziecko jest jedyną osobą widoczną na zdjęciu.
 • Podczas robienia zdjęcia noworodkowi dopuszczalne jest, aby jego oczy nie były całkowicie otwarte. Należy jednak dopilnować, aby rączki dziecka nie zasłaniały twarzy. Nie powinno także używać smoczka.

Wszystkie te wymagania mogą wydawać się przytłaczające, jednak nie ma powodu do paniki. Dobrze wiemy jak zrobić idealne zdjęcie do zielonej karty USA i możesz liczyć na naszą pomoc w tej kwestii! 

Korzystając z narzędzia fotograficznego Passport-Photo.Online zyskujesz możliwość, aby w każdej chwili zrobić dziecku zdjęcie do zielonej karty.

Wystarczy przesłać fotografię, a my sprawdzimy, czy spełnia ona wszystkie wymagania. Nasz program do usuwania tła pozwala natychmiast uzyskać idealne neutralne okoliczności do wykonania zdjęć do dokumentów. Co więcej, jeśli pierwsza próba nie spełni wymagań, to żaden problem! Chcemy mieć pewność, że fotografia spełni twoje oczekiwania – dlatego możesz więc zrobić tyle zdjęć, ile zechcesz. 

Nasze narzędzie fotograficzne jest dostępne 24 godziny na dobę – co sprawia, że jest opcją o wiele bardziej elastyczną niż usługi profesjonalnego fotografa. Możesz wybrać moment, kiedy Twoje dziecko jest wypoczęte i zrobić zdjęcie w zaciszu własnego domu. Gwarantujemy akceptację fotografii, więc jeśli zostanie ona odrzucona przez USCIS, zwrócimy Ci pieniądze.

Zielona karta USA dla dziecka – podsumowanie

Jak widać, proces ubiegania się o zieloną kartę USA dla dzieci jest skomplikowany i wiąże się z wieloma aspektami, które mogą różnić się w zależności od sytuacji danej osoby. Należy o tym pamiętać, przygotowując wniosek – w związku z czym radzimy dokładnie zapoznać się z wytycznymi rządu Stanów Zjednoczonych w celu upewnienia się, że odpowiednio spełniasz wymagane kryteria. Po wypełnieniu wszystkich formularzy pozostaje już tylko przygotować zdjęcie biometryczne. Pomocne może okazać się narzędzie fotograficzne Passport Photo Online, które pozwala w łatwy sposób wykonać idealne zdjęcie do wniosku o zieloną kartę. Wystarczy przesłać fotografię, a nasze oprogramowanie w ciągu kilku sekund przygotuje nieskazitelne zdjęcie do dokumentu! Jedyne, czego potrzebujesz, to smartfon. Nie musisz już martwić się drogimi fotografami ani ciasnymi kabinami fotograficznymi – wystarczy, że w wolnej chwili zrobisz sobie zdjęcie. Gwarantujemy sukces lub zwrot 200% zapłaconej kwoty!

Zielona karta dla dziecka – najczęściej zadawane pytania

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się przydatny. Dodatkowe informacje znajdziesz poniżej – w sekcji najczęściej zadawanych pytań:

Co to jest zielona karta? 

Zielona karta to dokument, którego posiadanie pozwala legalnie mieszkać, pracować oraz zdobywać edukację w Stanach Zjednoczonych. W większości przypadków zielona karta ma ważność 10 lat.

Jeśli moje dziecko urodziło się w USA, czy mogę ubiegać się o zieloną kartę?

Jeśli twoje dziecko urodziło się w USA, automatycznie staje się obywatelem amerykańskim i może zostać twoim sponsorem w procesie ubiegania się o zieloną kartę – pod warunkiem, że nie popełniłeś wcześniej żadnych wykroczeń imigracyjnych. Aby dziecko mogło Cię sponsorować, musi być ono jednak pełnoletnie, tzn. mieć ukończone 21 lat.

Jak długo czeka się na zieloną kartę dla dziecka?

Wspomnieliśmy już o tym w naszym poście. W powyższym tekście znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Jak długo ważna jest zielona karta?

Zielona karta USA zazwyczaj jest ważna 10 lat. Czasami jednak należy wymienić ją wcześniej – w artykule powyżej napisaliśmy, w jakich przypadkach powinno się to zrobić.

Czy moje dziecko może mnie sponsorować w celu uzyskania zielonej karty?

Dzieci, które urodziły się w USA, mają możliwość sponsorowania swoich rodziców w procesie ubiegania się o zieloną kartę – jednak mogą stać się sponsorem dopiero po osiągnięciu pełnoletności, czyli po ukończeniu 21 lat.

Czy zielona karta dla sześciomiesięcznego dziecka wymaga uiszczenia opłaty?

Tak, opłaty należy uiścić również za zieloną kartę dla sześciomiesięcznego dziecka. Szczegóły dotyczące opłat znajdują się powyżej.

Czy zdjęcia dzieci powinny być aktualizowane przy ubieganiu się o zieloną kartę?

Składając wniosek o zieloną kartę USA dla dziecka, należy dostarczyć zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy oraz odzwierciedlające aktualny wygląd dziecka. Następnie zdjęcia należy odnawiać wraz z zieloną kartą, czyli co 10 lat.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: