Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności (dalej: "Polityka Prywatności") przedstawia politykę PhotoAiD sp. z o.o. w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych gromadzonych poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem https://passport-photo.online (dalej: "Serwis") oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych ("Aplikacje Mobilne").

Dane osobowe to informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Ciebie jako osoby fizycznej ("Dane Osobowe").

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług świadczonych przez PhotoAiD sp. z o.o. przez Serwis i Aplikacje Mobilne. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ("RODO"). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zabezpieczeniu przed ewentualnymi roszczeniami oraz Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kontakt

W razie pytań dotyczących konta Użytkownika, sposobu działania serwisu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila: NjkjT0xTVydXSFpaV1ZZW3JXT1ZbVnNWVVNQVUw=

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkowników itp. prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NjkjV1lQXUhKYCdXSFpaV1ZZW3JXT1ZbVnNWVVNQVUw=

Może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości Użytkownika, który zgłosi się do nas po pomoc, przed realizacją zgłoszenia, ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.

Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat Użytkowników:

Informacje przekazywane przez Użytkownika:

 • zdjęcie;
 • informacje niezbędne do wystawienia faktury jeśli Użytkownik wystąpi o jej otrzymanie;
 • informacje otrzymane w procesie reklamacji, jeśli Użytkownik zgłosi reklamację;
 • informacje otrzymane przy udzielaniu Użytkownikowi pomocy w obsłudze Serwisu.

Informacje z innych źródeł:

Wśród podmiotów będących takim źródłem danych można wymienić na przykład:

 • dostawców usług płatniczych, którzy przekazują nam aktualne informacje o metodzie płatności w oparciu o stosunek łączący ich z Użytkownikiem oraz dane takie jak imię, nazwisko, dane adresowe, typ i data ważności karty, cześć danych numeru karty, tokeny do realizacji płatności;.

Cel i okres przetwarzania danych

Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu realizacji umowy/usługi oraz wykonania ciążących na PhotoAiD sp. z o.o. obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur, odpowiedzi na reklamacje - przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane.

W pozostałych przypadkach dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, przez okres wskazany w udzielonej zgodzie.

Ujawnianie danych

Co do zasady nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat Użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

Usługodawcy: Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych, IT, m.in. w celu personalizowania i optymalizacji naszego serwisu oraz podmioty współpracujące z PhotoAiD sp. z o.o. przy opracowaniu technologii pozwalającej na rozpoznawanie określonych cech fotografii osób oraz automatycznej weryfikacji fotografii i jej korekcji zgodnie z zadanymi kryteriami w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Bony na innowacje dla MŚP".

Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

Usługodawcy płatności: PhotoAiD sp. z o.o. w celu realizacji płatności za pośrednictwem wybranego przez Ciebie pośrednika płatności elektronicznej udostępni mu Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie.

Kraje inne niż Twój kraj przebywania: Możemy również udostępnić Twoje dane podmiotom zlokalizowanym w krajach innych niż Twój kraj zamieszkania. Dlatego też Twoje dane osobowe mogą podlegać innym przepisom dotyczącym ochrony prywatności niż stosowane w Twoim kraju zamieszkania.

W sytuacji, w której przekazalibyśmy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem. Jeśli dane będą przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy, PhotoAiD sp. z o.o. zastosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.

Prawa Użytkownika i informacje dotyczące Użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Dzieci

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia.

Pliki cookie i reklama internetowa

Możemy zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o Użytkowniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Możemy zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Systemu. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Zmiany w Polityce Prywatności

PhotoAiD sp. z o.o. gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Aplikacji bądź na stronie Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja tych warunków

Korzystając z naszych usług, akceptujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z usług PhotoAiD sp. z o.o.. Dalsze korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian do tej Polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.