Regulamin korzystania z serwisu Passport-Photo.online

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://passport-photo.online (dalej: "Serwis") oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych ("Aplikacje Mobilne").
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę PhotoAiD sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000434676, NIP 7831692257, REGON 302228040 ("Usługodawca").
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych Usługodawcy ("Użytkownik").
 4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu wykonania, zakupu i pobrania ("Usługi") zdjęć do oficjalnych dokumentów w formie cyfrowej ("Produkty").
 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych jest bezpłatne. W szczególności samo pobranie Aplikacji Mobilnych oraz przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Produktów.
 6. Warunkiem skorzystania z Usługi i nabycia Produktu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie - zweryfikowanego w Serwisie lub Aplikacjach Mobilnych zdjęcia do dokumentów (dana osobowa) - przez spółkę PhotoAiD sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polska, w celu użycia zdjęcia do badań prowadzonych wraz z Uniwersytetem Warszawskim Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki nad ulepszeniem technologii pozwalającej na rozpoznawanie określonych cech fotografii oraz automatycznej weryfikacji fotografii i jej korekcji zgodnie z zadanymi kryteriami w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Bony na innowacje dla MŚP", przez okres realizacji wskazanego zadania ("Zgoda").

§ 2. Zasady korzystania przez Użytkowników

 1. Serwis przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. W związku z tym Usługodawca nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikowania w Serwisie własnego zdjęcia.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies. Dostęp do Serwisu możliwy jest również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych. Do korzystania z Aplikacji Mobilnych konieczne jest urządzenie mobilne pracujące w systemie operacyjnym Android 6.0+ lub iOS 9+.

§ 3. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem ("Umowa") nie może nastąpić bez akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu Zgody w Serwisie lub z pozycji Aplikacji Mobilnej.
 2. Odmowa akceptacji Regulaminu i wyrażenia Zgody skutkuje niezawarciem Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu i niewyrażenia Zgody.

§ 5. Zakup Produktu

 1. Po wprowadzeniu do Serwisu i zweryfikowaniu zdjęcia Użytkownik może zakupić Produkt postępując zgodnie z podawanymi wskazówkami.
 2. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).
 3. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za Produkt w ramach danego zakupu poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji. Użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Produkt. Cena tego samego Produktu może się różnić w zależności od wybranego sposobu płatności.
 4. Po wyborze sposobu płatności za zakup Produkt, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w ich regulaminach (dalej: "Podmiot świadczący usługi płatnicze").
 5. Po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika dochodzi do zrealizowania zakupu Produktu poprzez jego pobranie na urządzenie, przy pomocy którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

§ 6. Płatność

 1. Użytkownik Serwisu może dokonać wyboru sposobu płatności za Produkt spośród opcji dostępnych dla danego kanału sprzedaży Produktów tj. bezpośrednio przez Serwis lub pośrednio przez Aplikacje Mobilne.
 2. Dla transakcji realizowanych bezpośrednio w Serwisie dostępne są następujące sposoby płatności za Produkt: karta kredytowa, przelew online za pośrednictwem serwisu PayU oraz przez Braintree (Credit Cards, PayPal).
 3. Dla transakcji realizowanych poprzez Aplikacje Mobilne dostępne są następujące sposoby płatności za Produkt: Braintree (Credit Cards, PayPal).

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: NjkjT0xTVydXSFpaV1ZZW3JXT1ZbVnNWVVNQVUw=
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: numer zamówienia i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza - wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl.

§ 8. Zwrot ceny Produktu

 1. W przypadku ewentualnego zwrotu ceny Produktu zwrot zostanie dokonany w tej samej formie płatności, która została użyta podczas zakupu Produktu.

§ 9. Bonusowy zwrot

 1. Wszelkie zwroty płatności powyżej kwoty stanowiącej cenę Produktu będą dokonywane wyłącznie poprzez PayPal lub na konto prowadzone w polskim banku.
 2. Zwrot dotyczy wyłącznie zdjęć ze wskazanym przeznaczeniem "np. zdjęcie do paszportu" i jest możliwy wyłącznie po okazaniu wiarygodnego dokumentu potwierdzającego odrzucenie zdjęcia przez właściwy urząd.

§ 10. Dane osobowe

 1. Zakres gromadzenia, ujawniania oraz wykorzystania Twoich danych osobowych wraz z przysługującymi Tobie prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem Polityka prywatności.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zakupy Produktów wykonane przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonania zakupu Produktu przez Użytkownika. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.
 4. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.