Regulamin korzystania z serwisu Passport Photo Online oraz PhotoAiD bezpłatne zdjęcia

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD ("Serwisy") dla osób wykonujących bezpłatne zdjęcia w wersji cyfrowej dostępne w Serwisach.
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę PhotoAiD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000434676, NIP 7831692257, REGON 302228040 ("Organizator").
 3. Regulamin ma zastosowanie do akcji, wydarzeń lub przedsięwzięć organizowanych przez PhotoAiD, podczas których można wykonać bezpłatne zdjęcie, w szczególności zdjęcie do dowodu osobistego, zdjęcie do CV, zdjęcie do dyplomu.
 4. Uczestnikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca Serwisów przez przeglądarkę internetową Organizatora wykonująca bezpłatne zdjęcie w wersji cyfrowej dostępne w Serwisach ("Uczestnik").
 5. Organizator umożliwia Uczestnikowi wykonanie, i pobranie bezpłatnie zdjęcia w wersji cyfrowej dostępnego w Serwisach (odpowiednio "Nabycie Zdjęcia" oraz "Zdjęcie").

§ 2. Zasady korzystania przez Uczestników

 1. Uprawnionym do wykonania i pobrania Zdjęcia jest osoba dorosła. W związku z tym Organizator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do weryfikowania w Serwisach własnego zdjęcia.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 4. W celu korzystania z Serwisów niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies.

§ 3. Uprawnienia i odpowiedzialność Organizatora

 1. O rodzaju zdjęć, które dostępne są bezpłatnie w Serwisach decyduje Organizator.
 2. O okresach dostępności bezpłatnych zdjęć decyduje Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zdjęcia, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane lub przesyłane do Serwisów przez Uczestników.

§ 4. Nabycie Zdjęcia przez Uczestnika - umowa o świadczenie bezpłatnej usługi

 1. Nabycie Zdjęcia przez Uczestnika - zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi między Uczestnikiem a Organizatorem nie może nastąpić bez akceptacji niniejszego Regulaminu w Serwisach.
 2. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości Nabycia Zdjęcia. Organizator może odmówić wykonania i pobrania Zdjęcia na rzecz danego Uczestnika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu.

§ 5. Pomoc techniczna

 1. Uczestnik może kierować wszelkie pytania związane z Nabywaniem Zdjęcia objętego niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: NjkjT0xTVydXSFpaV1ZZW3JXT1ZbVnNWVVNQVUw=
 2. W temacie wiadomości Uczestnik zobowiązuje się umieścić "Bezpłatne Zdjęcie" wraz z rodzajem zdjęcia.

§ 6. Dane osobowe

 1. Zakres gromadzenia, ujawniania oraz wykorzystania danych osobowych wraz z przysługującymi prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://passport-photo.online/pl/prywatnosc-free oraz https://photoaid.com/pl/prywatnosc-free

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każde Nabycie Zdjęcia wykonane przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonania Nabycia Zdjęcia przez Uczestnika. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.