Ảnh hộ chiếu và visa online

Chuẩn bị một hình ảnh giấy tờ hoàn hảo được phép sử dụng

1. Khoảng cách máy ảnh - mẫu
2. Tư thế: thẳng người
3. Chỉnh sáng hai bên khuôn mặt

Các loại giấy tờ thông dụng